Услуги

Някои от услуги, които предлагаме са:

 • Абонаметно счетоводно обслужване
 • ТРЗ с гаранция за конфиденциалност
 • Регистрация на фирми
 • Регистрация по ДДС
 • Одит
 • Финансов контрол
 • Правни консултации
 • Данъчни консултации
 • Предоставяне на правни становища по счетоводни, данъчно-правни, трудово-правни, търговски и корпоративни въпроси.
 • Преглед и проверка на законодателството за приети промени и изготвяне/преработване на вътрешно-фирмената документация за съответствие със законодателството.
 • Преглед за съответствие и изготвяне на вътрешно- фирмени документи
 • Изготвяне и публикуване в Търговския регистър към Агенция по вписванията на документи за: регистрация на Търговски дружества, ликвидация на фирми, прехвърляне на дружествени дялове, смяна на управител, смяна на седалище и адрес на управление, име, намаляване и увеличаване на капитал.
 • Изготвяне на вътрешно-фирмени процедури, инструкции, политики и провеждане на обучения.
 • Съдействие на клиенти пред Дирекция Миграция във връзка с издаване на разрешения за пребиваване на чужденци и Сини карти на Европейския съюз.
 • Съдействие на клиенти с Агенция по заетостта и издаване на разрешения за упражняване на трудова заетост от чужденци.
 • Регистрация на търговски обекти в общината.
 • Регистравия на търговски представителства.