Форма за контакт
Изпратете ни запитване и ние ще се свържем с вас

Благодаря!
We will get back to you by email as soon as possible!
Send us a request
Абонаментно счетоводно обслужване

Абонаментното счетоводно обслужване включва текущо осчетоводяване на първични счетоводни документи в съответствие с националните и международните счетоводни стандарти, данъчно представителство, годишно счетоводно отчитане

ТРЗ с гаранция за конфиденциалност

Изготвяне на трудови и граждански договори, изготвяне на ведомости за заплати, текущо осчетоводяване на разходите, свързани с работна заплата, деклариране пред НАП, изготвяне на платежни нареждания, представителство пред НАП, Инспекция по труда и други институции

Данъчни декларации

Изготвяне и представяне на Годишни данъчни декларации за физически и юридически лица, декларации по ЗДДС, декларации по ЗМДТ и др.

Регистрация на фирми

Предварителна консултация за специфичните нужди на компанията и изготвяне и подаването на всички необходими документи за фирмена регистрация

Регистрация по ДДС

Изготвяне и подаване на всички необходими документи за регистрация на фирма по ЗДДС

Одит

Извършване на независим финансов одит от регистриран одитор в съответствие с Международните одиторски стандарти

Данъчно- Правни консултации

Консултации по въпроси от данъчното законодателство - данъци върху печалбата, ДДС, ДДФЛ, спогодби за избягване на двойното данъчно облагане и др.